مصطفی ثابتی
 1  
مصطفی    ثابتی

از کلیه کاربران محترم بانک ، کارشناسان و مدیران محترم شعب و دوایر درخواست میشود نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص اصلاح مشتریان ناقص در این بخش بیان نمایند.

تاریخ ثبت: 1393/06/09    |   تعداد مشاهدات: 958
مصطفی    ثابتی

پیشنهادات خود را در خصوص بخش های مختلف زیر سیستم حسابداری و یا تغییرات مورد نظر خود را در این قسمت عنوان کنید .

تاریخ ثبت: 1393/06/09    |   تعداد مشاهدات: 1995
مصطفی    ثابتی

پیشنهادات و تغییرات مورد نظر خود را جهت بهبود زیر سیستم سپرده ها در این بخش بیان کنید.

تاریخ ثبت: 1393/06/09    |   تعداد مشاهدات: 2175
مصطفی    ثابتی

پیشنهادات خود را در خصوص زیر سیستم حسابداری در ذیل این تاپیک بیان کنید.

تاریخ ثبت: 1393/06/09    |   تعداد مشاهدات: 2155
مصطفی    ثابتی

کاربران محترم بانک ، نظرات و پیشنهادات خود در خصوص زیر سیستم تسهیلات را میتوانند در این بخش بیان کنند.

تاریخ ثبت: 1393/06/09    |   تعداد مشاهدات: 3141
 1