حامد حاجی محمد ملکی
 1  
حامد    حاجی محمد ملکی

با توجه به نقد انجام شده ذکر نکات ذیل و توجه به آنها خالی از لطف نیست.....! نخست آنکه باید توجه داشت که در متن مقاله نقد شده و همچنین در متون مربوط به پولشویی از عبارت "درآمد یا درآمدهای نامشروع" استفاده شده است. ضمن آنکه فراموش نشود برای بیان مطالب بایستی همواره ادبیات موضوعی آن در همه حال رعایت شود حتی اگر مربوط به نقد یک پژوهش باشد. لذا استفاده از عبارت "منابع نا مشروع" عبارتی نادرست به شمار می رود. به لحاظ حسابداری تفاوت قابل توجهی بین درآمد و منابع وجود دارد. از سوی دیگر و با مطالعه دقیق متن مقاله روشن است که منظور نویسنده این است که در فرایند پولشویی هیچ گاه درآمدهای نامشروع، مشروع نشده و یا پول های کثیف را نمی توان تطهیر کرد. حال اینکه درآمدهای نامشروع و پول های کثیف در فرایند پولشویی صرفاً مشروع جلوه می نمایند. چنانکه در تعریف پولشویی چنین آمده است؛ پولشویی چنان انجام می شود که پس از خروج از چرخه، قانونی و تمیز جلوه می نماید (تذهیبی، 1389: 25). به عبارت دیگر، منبع سرمایه های حاصله که از راه های قانونی بدست آمده با استفاده از ترفند های مبادلات و انتقالات پیاپی چنان مخفی نگاه داشته می شوند که همان پول ها به نظر درآمد قانونی برسند (همان منبع، ص 25). منظور نویسنده در مقاله مورد نظر این است که درآمدها نه تنها باید برای اقتصاد یک کشور ضرر نداشته باشند بلکه باید برای رشد و توسعه اقتصاد موثر باشند. دوم اینکه الزاماً نبایستی هر مرحله از پولشویی در یک کشور انجام شود و محتمل است که این امکان وجود دارد که هر مرحله در یک کشور اتفاق بیافتد. لذا در این مقاله منظور نویسنده تنها تفهیم مبحث پولشویی است که بیان مراحل آن برای درک بهتر موضوع پولشویی، اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، در یکی از ویژگی¬های پولشویی آمده است؛ " پولشویی جرمی فراملی است" (تذهیبی، 1389: 35). در تعریف این ویژگی چنین آمده است؛ جرم ثانویه پول شویی که سازمانی مرتکب می شود لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص یا در مرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی افتد (همان منبع، 35) سوماً اینکه چگونگی بیان و مراحل تبیین مقاله از حیث دسته¬بندی کردن مطالب به نظر شخص بستگی دارد و اینکه چگونه باید عنوان می شد کاملاً شخصی است. آنچه که مسلم است این مقاله به بیان راهکارها پرداخته و به نوعی جان مطلب را ادا کرده است. به هر حال زمانی نقد بند 3 مورد قبول واقع می شد که در این مقاله تنها به راهکارهای مقابله با پولشویی صرفاً از نقطه نظر موسسات مالی می پرداخت که در عمل چنین نبوده و علاوه بر موسسات مالی به نهادهای قانون گذاری و اجرایی نیز به حد کفایت (به فراخور این مقاله) اشاره داشته است. در خصوص چهارمین بند نقد که به دهمین راهکار مقابله با پولشویی در متن مقاله می پردازد، نیازمند تأمل و تفکر می باشد. چرا که منظور نویسنده می بایست مشخص می نمود که از کدام جنبه به قضیه می نگرد. حال آنکه مسأله هدفمند کردن یارانه ها از نگاه پولشویی مستلزم تحقیق و تفسیر بیشتر و در نظر گرفتن جوانب بیشتری است که در حال حاضر از حوصله این نقد و بررسی خارج است.

تاریخ ثبت: 1392/08/18    |   تعداد مشاهدات: 0
 1