حسن احمدي
 1  
حسن    احمدي

در خصوص ارائه طرح و ايده شايسته است ملاک هاي مختلف آن شناخته شده باشد تا از لحاظ فني ، حقوقي ، قانوني و ساير الزامات درون و برون سازماني بررسي و ارائه گردد .

تاریخ ثبت: 1393/03/21    |   تعداد مشاهدات: 2427
 1