علی شریف جدیدی
 1  
علی    شریف جدیدی
در مقاله مذکور موارد زیر مورد توجه اینجانب واقع گردید: 1- پولشویی قانونی و مشروع جلوه دادن منابع غیر قانونی و نا مشروع است نه قانونی و مشروع نمودن آن که نویسنده به آن بر عکس اشاره نموده 2- بهتر بود در مباحث پولشویی به انجام این عمل در چند کشور اشاره می گردید که بعضا مبحث جایگذاری در یک کشور، لایه گذاری در کشور دیگر، و ... انجام می شود. 3- شایسته بود در مبحث روش های جلوگیری از پولشویی این مهم به دو دسته کلی تقسیم می گشت تا در یک دسته تنها موسسات مالی مورد بررسی قرار گیرند و در دسته دیگر سایر قوانین و ارگان های حاکمیتی. چرا که نقش موسسات مالی در جلوگیری از پولشویی بسیار پر رنگ می باشد. 4- از نظر این جانب مبحث یارانه ها با موردی که مد نظر نویسنده بود متفاوت است چرا که هدف مندی یارانه ها در بستر اطلاعات ارائه شده توسط افراد عملی می گردد. پس مهم داشتن اطلاعات صحیح از افراد همانند اظهار نامه های مالیاتی صحیح و سایر اظهارات دریافت شده توسط سایر سازمان ها همانند سازمان آمار و اطلاعات است، پس این مورد (داشتن بانک اطلاعاتی جامع، و دولت الکترونیک) می تواند جز موانع عمل پولشویی محسوب گردد نه هدف مندی یارانه ها.
تاریخ ثبت: 1392/08/18    |   تعداد مشاهدات: 0
 1