پولشويي و راهكارهاي مقابله با آن

 1  
علی    شریف جدیدی
در مقاله مذکور موارد زیر مورد توجه اینجانب واقع گردید: 1- پولشویی قانونی و مشروع جلوه دادن منابع غیر قانونی و نا مشروع است نه قانونی و مشروع نمودن آن که نویسنده به آن بر عکس اشاره نموده 2- بهتر بود در مباحث پولشویی به انجام این عمل در چند کشور اشاره می گردید که بعضا مبحث جایگذاری در یک کشور، لایه گذاری در کشور دیگر، و ... انجام می شود. 3- شایسته بود در مبحث روش های جلوگیری از پولشویی این مهم به دو دسته کلی تقسیم می گشت تا در یک دسته تنها موسسات مالی مورد بررسی قرار گیرند و در دسته دیگر سایر قوانین و ارگان های حاکمیتی. چرا که نقش موسسات مالی در جلوگیری از پولشویی بسیار پر رنگ می باشد. 4- از نظر این جانب مبحث یارانه ها با موردی که مد نظر نویسنده بود متفاوت است چرا که هدف مندی یارانه ها در بستر اطلاعات ارائه شده توسط افراد عملی می گردد. پس مهم داشتن اطلاعات صحیح از افراد همانند اظهار نامه های مالیاتی صحیح و سایر اظهارات دریافت شده توسط سایر سازمان ها همانند سازمان آمار و اطلاعات است، پس این مورد (داشتن بانک اطلاعاتی جامع، و دولت الکترونیک) می تواند جز موانع عمل پولشویی محسوب گردد نه هدف مندی یارانه ها.
تاریخ ثبت: 1392/08/18  
حامد    حاجی محمد ملکی

با توجه به نقد انجام شده ذکر نکات ذیل و توجه به آنها خالی از لطف نیست.....! نخست آنکه باید توجه داشت که در متن مقاله نقد شده و همچنین در متون مربوط به پولشویی از عبارت "درآمد یا درآمدهای نامشروع" استفاده شده است. ضمن آنکه فراموش نشود برای بیان مطالب بایستی همواره ادبیات موضوعی آن در همه حال رعایت شود حتی اگر مربوط به نقد یک پژوهش باشد. لذا استفاده از عبارت "منابع نا مشروع" عبارتی نادرست به شمار می رود. به لحاظ حسابداری تفاوت قابل توجهی بین درآمد و منابع وجود دارد. از سوی دیگر و با مطالعه دقیق متن مقاله روشن است که منظور نویسنده این است که در فرایند پولشویی هیچ گاه درآمدهای نامشروع، مشروع نشده و یا پول های کثیف را نمی توان تطهیر کرد. حال اینکه درآمدهای نامشروع و پول های کثیف در فرایند پولشویی صرفاً مشروع جلوه می نمایند. چنانکه در تعریف پولشویی چنین آمده است؛ پولشویی چنان انجام می شود که پس از خروج از چرخه، قانونی و تمیز جلوه می نماید (تذهیبی، 1389: 25). به عبارت دیگر، منبع سرمایه های حاصله که از راه های قانونی بدست آمده با استفاده از ترفند های مبادلات و انتقالات پیاپی چنان مخفی نگاه داشته می شوند که همان پول ها به نظر درآمد قانونی برسند (همان منبع، ص 25). منظور نویسنده در مقاله مورد نظر این است که درآمدها نه تنها باید برای اقتصاد یک کشور ضرر نداشته باشند بلکه باید برای رشد و توسعه اقتصاد موثر باشند. دوم اینکه الزاماً نبایستی هر مرحله از پولشویی در یک کشور انجام شود و محتمل است که این امکان وجود دارد که هر مرحله در یک کشور اتفاق بیافتد. لذا در این مقاله منظور نویسنده تنها تفهیم مبحث پولشویی است که بیان مراحل آن برای درک بهتر موضوع پولشویی، اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، در یکی از ویژگی¬های پولشویی آمده است؛ " پولشویی جرمی فراملی است" (تذهیبی، 1389: 35). در تعریف این ویژگی چنین آمده است؛ جرم ثانویه پول شویی که سازمانی مرتکب می شود لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص یا در مرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی افتد (همان منبع، 35) سوماً اینکه چگونگی بیان و مراحل تبیین مقاله از حیث دسته¬بندی کردن مطالب به نظر شخص بستگی دارد و اینکه چگونه باید عنوان می شد کاملاً شخصی است. آنچه که مسلم است این مقاله به بیان راهکارها پرداخته و به نوعی جان مطلب را ادا کرده است. به هر حال زمانی نقد بند 3 مورد قبول واقع می شد که در این مقاله تنها به راهکارهای مقابله با پولشویی صرفاً از نقطه نظر موسسات مالی می پرداخت که در عمل چنین نبوده و علاوه بر موسسات مالی به نهادهای قانون گذاری و اجرایی نیز به حد کفایت (به فراخور این مقاله) اشاره داشته است. در خصوص چهارمین بند نقد که به دهمین راهکار مقابله با پولشویی در متن مقاله می پردازد، نیازمند تأمل و تفکر می باشد. چرا که منظور نویسنده می بایست مشخص می نمود که از کدام جنبه به قضیه می نگرد. حال آنکه مسأله هدفمند کردن یارانه ها از نگاه پولشویی مستلزم تحقیق و تفسیر بیشتر و در نظر گرفتن جوانب بیشتری است که در حال حاضر از حوصله این نقد و بررسی خارج است.

تاریخ ثبت: 1392/08/18  
مجید    فلسفی
آره درسته پول شویی یه نوع توزیع نابرابر درآمده و تاثیرات مخربی هم داره و به نظرم در کل باعث فلج شدن بازارهای مالی میشه
تاریخ ثبت: 1392/12/20  
علی    سلطانشاهی
تاریخ ثبت: 1397/01/20  
 1