پنج دشمن كار تيمي (سلسله خلاصه کتب مدیریتی)

 1  
کنترل    داخلی

نویسنده : پاتريك لنچيوني                                     مترجم: مهندس فضل اله اميني                                              نشر فرا

مديريت كار با ديگران و توسط ديگران تعريف گرديده است. در اين تعريف از مديريت در حقيقت بر كار گروهي و تيمي تأكيد شده و تحول در مديريت از روش هاي سنتي به روش هاي امروزي را تبيين مي كند. معجزه در روش هاي نوين مديريت به صورت سينرژي يا هم افزايي خود را نشان داده و مي گويد كه در كار تيمي يا گروهيِ توانمند، نتايج به دست آمده خارق العاده و بيش از انتظار است. ساختن تيم هاي توانمند ضمن سادگي از فرآيند پيچيده و دشواري برخوردار است اما شدني است. قدرت مالي و برخورداري از استراتژي مناسب مزيت هاي رقابتي بوده اما ماندگار نيستند. فقط كارتيمي است كه به وجود آورنده مزيت رقابتي پايدار بوده و تضميني بر استمرار فعاليت هاي سازمان است. اگر مهم ترين عامل ورودي سازمان يعني نيروي انساني با تمام توان در جهت يك هدف مشترك بسيج و به حركت درآيند در همه زمينه هاي كسب وكار موفق خواهيم بود.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 777 تاریخ ثبت: 1396/05/08  
 1