ارائه طرح و ايده

 1  
حسن    احمدي

در خصوص ارائه طرح و ايده شايسته است ملاک هاي مختلف آن شناخته شده باشد تا از لحاظ فني ، حقوقي ، قانوني و ساير الزامات درون و برون سازماني بررسي و ارائه گردد .

تعداد مشاهدات: 2428 تاریخ ثبت: 1393/03/21  
 1