اصلاح مشتریان ناقص

 1  
مصطفی    ثابتی

از کلیه کاربران محترم بانک ، کارشناسان و مدیران محترم شعب و دوایر درخواست میشود نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص اصلاح مشتریان ناقص در این بخش بیان نمایند.

تعداد مشاهدات: 935 تاریخ ثبت: 1393/06/09  
 1