بي واسطه از دل (سلسله خلاصه کتب مدیریتی)

 1  
کنترل    داخلی

نویسنده : مایکل دل                                           مترجم: عبدالرضا رضايي نژاد                                            نشر فرا

كتاب حاضر شرح حال يكي از كارآفريناني است كه كار خود را از كودكي آغاز كرده است و اكنون در سنين جواني در رأس سازماني قرار دارد كه يكي از بزرگترين مراكز اقتصادي جهان است. “مايكل دل ” نويسند ه كتاب، ايده اوليه كارش را از فروش بي واسطه تمبر به سن ٩ سالگي فرا گرفت و با مونتاژ و فروش بي واسطه كامپيوتر در اتاق دانشجويي اش پي گرفته است. در اين كتاب، نويسنده تلاش كرده است تا خوانندگان را در جريان مراحل ايجاد و توسعه و دلايل موفقيت و شكست شركت خود قرار دهد. مايكل دل در اثر خود ضمن شرح پاره اي تفاوت هاي بنيادين شركت دل با ديگران كه پيروزي دل را تضمين كرده است مي گويد: “ما درس هاي خود را از راهي دشوار كه حاصل تجارب و آزمون و خطاهاست آموخته ايم. شايد شما هم با مطالعه درس هاي ما، راه شايسته اي در زمينه ايجاد اميتاز رقابتي كارآمد براي كسب وكارتان پيدا كنيد. زندگي در محيطي پويا ، پرشتاب و انعطاف پذير را تمرين كنيد، زيرا چنين وضعيتي استثنايي نيست. براي كاميابي در تغييرات بايد بدانيد كه چگونه به آنها وارد شويد، با آنها همراه گرديد و از آنها نيرو بگيريد. راهي ديگر وجود ندارد.”دل در كتاب حاضر توضيح مي دهد كه چگونه با اجراي روش بيواسطه، مشتري محوري و توجه خاص به نيازها و پيشنهادهاي مشتريان، بهره گيري ازنيروهاي هوشمند و ريسك پذير، فروش از طريق اينترنت و استفا ده صحيح از اطلاعات توانسته است شركت خود را به مقام نخست در امريكا ارتقا دهد. علاوه بر اين مديريت استثنايي اين مدير كارآفرين موجب شده است كه شركت دل از لحاظ فروش و رشد سالانه به ارقام استثنايي و پيروزي هاي بزرگ در جهان دست يابد. كتاب بيواسطه از دل در مجموع از دو بخش و پانزده فصل تشكيل شده است كه نويسنده درهر فصل درس هاي جديدي را به خواننده منتقل مي كند. نويسنده در بخش نخست شرح مي دهد كه چگونه “راهبردهاي رقابت ” از تجربه هاي خوب و بد ، همراه با رشد ، دگرگوني و رشد دوبا ره شركت زاده شده و شكل گرفته اند. در بخش دوم، خواننده خواهد ديد كه چگونه اين راهبردها گسترش يافته اند. چگونه با يافتن راه هاي تازه، تركيب فناوري با اطلاعات و خوشه چيني از ارتباطات بي واسطه با كاركنان، مشتريان و تأمين كنندگان، دل تواسنته است به يك امتياز رقابتي حساس در ميان شركت هاي بزرگ دست يابد. كتاب حاضر با پيام هاي اثربخش خود چراغ راهي است براي خوانندگان به ويژه مديران و رهبران سازمان ها و بنگاه هايي كه اميد دارند بنيادهايي ماندگار را پي بريزند.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 244 تاریخ ثبت: 1396/02/31  
 1