سودمندی واحد حسابرسی داخلی

 1  
کنترل    داخلی
نویسندگان : علیرضا ساسانی، محمد شریفی راد         منتشر شده : نشریه حسابرس - 1391

طی سالیان اخیر، تحولهای عمده ای در محیط کسب وکار در عرصه جهانی پدید آمده که اثرهای عمیق و متعددی بر کارکرد و فعالیت شرکتها بر جای گذاشته است. از جمله این تحولها می توان به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و سرمایه های فکری، افزایش رقابت و ریسک شرکتها، تحول سریع در فناوری اطلاعات، توجه به توسعه پایدار، اهمیت یافتن مسئولیتهای اجتماعی و رعایت اخلاق سازمانی اشاره کرد. با توسعه و تعمیق این عناصر در عرصه اقتصادی و تاثیر آنها بر نحوه اداره شرکتها، ادامه حیات و پایداری آنها بیش از پیش در گرو ارزش آفرینی برای ذینفعان است. تحقق هدفها و راهبردهای ارزش آفرین نیازمند سیستمهای دقیق و اطمینان بخش سنجش عملکرد و کنترل است، سازوکارهای مناسب برای پیشبرد و نتیجه گیری مطلوب از برنامه ها، لازمه تحقق برنامه ها و هدفهای تعیین شده است. راهبری اصولی و نظام مند این سازوکارها و اعمال کنترل اثربخش برای پیشبرد برنامه ها و تحقق هدفهای سازمانی مستلزم استقرار و بهره برداری از نظام حسابرسی داخلی است. برقراری و پیاده سازی حسابرسی داخلی نقطه شروع نظام مدیریت پیشرفته است. حسابرسی داخلی یکی از حلقه های زنجیره ارزش آفرینی در سازمانهای نوین است که در چارچوب نظام راهبری شرکتی نقش مهمی در توسعه پایدار شرکت ایفا می کند.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 936 تاریخ ثبت: 1392/08/08  
 1