فرایندکاوی در حسابرسی

 1  
کنترل    داخلی

نویسندگان : علی ابراهیمی کردلر، زینب خاک نجاتی          منتشر شده : نشریه حسابرس - 1392

فرایندکاوی ابزاری جدید و نوید بخش برای تحلیل منظم داده های ثبت شده به وسیله سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه است. با توجه به فراگیر شدن سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه در شرکتهای بزرگ و متوسط، فرایندکاوی روشی را به منظور بهره گیری از حجم انبوه داده های جمع آوری و ذخیره شده ارائه می کند که منجر به شناسایی چگونگی اجرای فرایندها در این شرکت ها می شود.

تمرکز اصلی فرایندکاوی بر فرایند تجاری است که عبارت از «مجموعه ای مشخص از فعالیت های تجاری که نشان دهنده مراحل مورد نیاز برای دستیابی به هدف تجاری است، می باشد».

تشخیص و تحلیل فرایندها برای روش های تجاری نوین از قبیل مدیریت بر مبنای فعالیت، مهندسی مجدد فرایند تجاری و هوش تجاری، حیاتی است. از آنجایی که فرایندهای تجاری واقعی بسیار پیچیده هستند و فعل و انفعال های زیاد میان فرایندهای مختلف به طورهمزمان یا با تاخیر روی می دهد، آنها در بیشتر اوقات با ایده آلی که مورد نظر طراح فرایند بوده، تفاوت دارند. فرایندکاوی انجام مقایسه بین چگونگی اجرای فرایندها در عمل و عملکرد مورد نظر طراحان را امکان پذیر ساخته و حسابرسی را ارزشمند می سازد. همچنین، فرایندکاوی نسبت به رویه هایی که در حال حاضر حسابرسان استفاده می کنند، روش جدید و جامع تری را برای اجرای آزمون جزئیات و شناخت وضعیت محیط کنترلی در اختیار آنها قرار می دهد.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 862 تاریخ ثبت: 1392/08/01  
 1