جهاني شدن - بخت با شجاعان يار است (سلسله خلاصه کتب مدیریتی)

 1  
کنترل    داخلی

نویسنده : لستر تارو                            مترجم: مهندس عزيز كياوند                                              نشر فرا

ما در معرض تحولات گوناگون جهاني شدن از جمله ظهور صنايع جهاني ارتباطات، رشد شركت هاي چند مليتي، تأثير بازارهاي مالي جهاني، گرم شدن سيا ره زمين و اقدامات بين المللي مربوط به حقوق بشر قرار گرفته ايم. عوامل فوق به ايده جامعه جهاني اهميت خاصي بخشيده اند. بشر امروز مي داند كه محدوديت هاي جغرافيايي هر روز كمتر شده و جهان به يك مكان واحد تبديل مي شود. مفهوم جهاني شدن به تدريج وارد محا فل علمي شده است. اين مفهوم تا اوايل دهه ١٩٨٠ اعتبار علمي چنداني نداشت ولي از آن به بعد، كاربرد مفهوم كاملاً جهاني شده است. اغلب جنبه هاي جهاني شدن در واقع تعهد و انعكاسي است كه هم شامل افزايش سطح برنامه ريزي تجاري براي بازاريابي در سطح جهان و هم اقداماتي مي شود كه از سوي جنبش طرفداران محيط زيست براي حفظ سياره زمين به عمل مي آيد. مفهوم جهاني شدن از لحاظ  ايدئولوژيك شبهه انگيز است. زيرا همانند مفهوم نوگرايي كه قبلاً مطرح بود، توجيه كننده اين انديشه است كه گسترش فرهنگ غربي و جامعه سرمايه داري محصول نيروهايي است كه از كنترل انسان خارجند و در جهت تغيير جهان عمل مي كنند. اين واقعيتي كتمان ناپذير است كه مرحله جهاني شدن با اين تحولات همراه است. جهاني شدن نتيجه مستقيم گسترش فرهنگ اروپايي از طريق مهاجرت، استعمار، و تقليد فرهنگي به سراسر كره زمين است. اين پديده هم چنين به طور ذاتي از طريق فعاليت هاي سياسي و فرهنگي با الگوي توسعه سرمايه داري همراه است. اما اين گفته به اين معنا نيست كه سراسر سيا ره زمين بايد غربي يا سرمايه داري بشود، بلكه به اين معناست كه هر نظام اجتماعي بايد وضعيت خود را نسبت به غرب سرمايه داري سامان دهد يا رابطه و نسبت خود را با آن بداند. جهاني شدن فرآيندي است كه از ابتداي تاريخ بشر وجود داشته و با نوگرايي و توسعه سرمايه داري هم زمان بوده و از همان زمان تأثيرات آن رو به فزوني بوده است، اما اخيرًا شتابي ناگهاني در آن پديدار شده است . جهاني شدن يك فرآيند متأخر است كه با ساير فرآيندهاي اجتماعي نظير فراصنعتي شد ن و فرانوگرايي يا شالوده شكني سرمايه داري همراه است.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 431 تاریخ ثبت: 1396/05/22  
 1