نقش سیستم های پشتیبان تصمیم برای دستیابی به حسابرسی مستمر

 1  
کنترل    داخلی

نویسنده : ایمان حطیطه          منتشر شده : نشریه حسابرس - 1392

سیستمهای پشتیبان تصمیم نوع خاصی از سیستمهای اطلاعاتی هستند که اطلاعات به دست آمده از منابع مختلف را با یکدیگر ترکیب، بین آنها ارتباط برقرار کرده و از این طریق به اتخاذ تصمیم مناسب به خصوص در مورد مسائل پیچیده، کمک می کنند. این سیستمها دارای قابلیتهای تحلیلی پیش رفته ای هستند که به کاربران اجازه می دهند تا از مدلهای تصمیمگیری مختلفی برای تحلیل اطلاعات استفاده کنند. همچنین، این سیستمها می توانند اطلاعات را از سیستمهای پردازش اطلاعات گرفته و در قالب مجموعه ای از گزارشها به کاربر بدهند )فیضی و مقدس،(1384. امروزه استفاده از سیستمهای پشتیبان تصمیم در حرفه حسابرسی به طور گسترده ای رواج پیدا کرده است؛ به گونه ای که سبب بهبود کیفیت حسابرسی، تسریع در فرایند تصمیمگیری، کاهش تلاش مورد نیاز برای عملکرد موثر و تعلیم افراد مبتدی برای قضاوت به شکل حرفه ای و ماهرانه شده اند. موسسه های حسابرسی به طورمعمول سیستمهای پشتیبان تصمیم را برای تعیین ریسک، راهبردهای حسابرسی، برنامه ریزی حسابرسی، ارزیابی کنترلها، ارزیابی علامتهای خطر، تعیین آزمونهای کنترلی و ذاتی و ارزیابی نتایج این آزمونها به کار می برند. حسابرسان نیز از این سیستمها برای وظایف متعدد خود مانند تعیین اندازه نمونه، اجرای رویه های تحلیلی، ارزیابی داده ها برای شواهد تقلب مالی و آموزش استفاده میکنند.

سیستمهای پشتیبان تصمیم از دیدگاه نظری، مزایایی را برای حسابرسان به همراه دارد؛ زیرا دقیقتر، بدون  سویه تر و عینی تر بوده و در یکی کردن حجم بسیار زیادی از اطلاعات برای رسیدن به یک قضاوت خلاصه، نسبت به انسانها موثرترند. پس موسسه های حسابرسی می توانند از این سیستمها برای کنترل، تسهیل و حمایت از کار حسابرسی استفاده کنند؛ اگر چه تحقیقهای پیشین نشان داده اند که حسابرسان حرفه ای و باتجربه بیشتر اوقات ترجیح می دهند تا از اطلاعات و پیشنهادهای سیستمهای پشتیبان تصمیم استفاده نکنند؛ فرصتهای سیستمهای پشتیبان تصمیم آینده برای حسابرسان با توجه به پیشرفت فناوری، توسعه نظریه هایی از دانش کامپیوتر و روانشناسی و تغییر رویه های حسابرسی در نظر گرفته شده است و اینکه چگونه فناوریهای سیستمهای پشتیبانی از تصمیم جدید ممکن است بر رویه های حسابرسی آینده اثر بگذارد.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 904 تاریخ ثبت: 1392/08/01  
 1