پنجمین فرمان (سلسله خلاصه کتب مدیریتی)

 1  
کنترل    داخلی

نویسنده : پيتر سنگه                                مترجم: حافظ كمال هدايت , محمد روشن                              انتشارات سازمان مديريت صنعتي

پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر است. همگي ما در زندگي حرفه اي و شخصي خود با مسائل غامض و پيچيده اي روبه رو مي شويم كه از آنها گريزي نيست و بايد براي حل آنها چاره اي انديشيد. بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چاره هايي بوده اند و كوشش زيادي دراين راه مبذول داشته اند. هر چند اين تلاش ها بي ثمر نبوده اند ولي بايد گفت كه هر يك آفاتي نيز با خود به همراه داشته اند. ساده انگاري شايع ترين اين آفات است. در بعد مديريت اين قضيه خود را به شكل عمل زدگي و اشتياق دراستفاده از الگوهاي تكراري حل مسائل و در يك كلام، جستجوي نسخه اي شفابخش و ابزاري همه كاره، نشان مي دهد. تئوري هاي همه شمول و جامعي كه مدعي حل تمامي مسائل غامض و پيچيده مديريت هستند و خود را بي نياز از آزمون و تدبر مي دانند، بارزترين نماد اين جريان آفتزده هستند. اين كتاب سعي و تلاشي است در جهت شناسايي ريشه هاي تفكر ساده انگارانه مديران و تبيين ناتواني هايي كه از اين رهگذر سازمان ها را گرفتار مي سازد. كتاب حاضر راه حلي جديد و اساسي براي درمان مسائل و مشكلات سازمان ها ارائه نمي كند؛ بلكه فراخواني است به تفكر و تدبر و ترك ساده انگاري و پرهيز از فرضيه هاي همه شمولي كه همواره پيروز و ظفرمند هستند. مخاطب اين كتاب تنها مديران نيستند، بلكه تك تك ما مي توانيم از اصول و ضوابط كلي آن درزندگي روزمره خود سود ببريم. هرچند براي كساني كه در پي تقليد و فرار از تفكر هستند مطالب چنداني در آن نميتوان يافت. مؤلف اين كتاب آقاي پيتر سِنگه استاد مدرسه مديريت انستيتوي تكنولوژي ماساچوست (M.I.T) و يكي از مشاوران برجسته علم مديريت است. وي يكي از مبدعان كارگاه هاي مديريت و استفاده ازروش هاي نوين شبيه سازي در اين شاخه مي باشد و طي دو دهه گذشته در (M.I.T) برگزار كنند ه اين كارگاه ها براي چند هزار مدير طراز اول شركتهاي مختلف جهان بوده است.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 214 تاریخ ثبت: 1396/04/21  
 1