حسابرسی در محیط تجارت الکترونیک

 1  
کنترل    داخلی

نویسندگان : کامبیز فرقاندوست حقیقی و مسعود یزدانی          منتشر شده : همایش ملی تجارت الکترونیک - 1386

بسیاري از عوامل در محیط تجاري و محیط حسابرسی امروزي با سرعت فزاینده اي در حال تغییر است. افزایش رقابت و نیاز به اطلاعات بموقع و بهتر براي تصمیم گیري، از مشخصه هاي محیط تجاري امروزي محسوب می شود. هم اکنون بسیاري از شرکتها در حال انتشار و انتقال اطلاعات مالی سه ماهه خود بر روي سایتهاي عمومی هستند. از این رو سرعت تهیه و عرضه این اطلاعات و گزارشات این سؤال را براي افراد مطرح می کند که آیا تمام این اطلاعات منتشر شده، حسابرسی شده و قابل اعتماد هستند یا خیر؟

توسعه تکنولوژي اطلاعات، در حالیکه محیط حسابرسی را پیچیده تر می سازد، در همین زمان شیوه ها و ابزارهاي جدیدتري را نیز براي مواجهه شدن حسابرسان با کار حسابرسی فراهم می کند. در این محیط پیچیده استفاده از روش حسابرسی کامپیوتري ضرورت بیشتري خواهد یافت. در این شرایط استفاده از روشهاي حسابرسی کامپیوتري که حسابرسان مستقل را قادر میسازند تا با استفاده از مجموعهاي از گزارشهایی که به طور همزمان یا زمان کوتاهی بعد از رویداد وقایع با اهمیت به وجود میآوردند، اظهارنظر مکتوبی در ارتباط با مقوله مورد رسیدگی ارائه نمایند میتواند راهگشا باشد. این شیوه جدید رسیدگی در اصطلاح "حسابرسی مستمر" نامیده می شود.


این لینک تنها توسط اعضای ویژه قابل مشاهده است. برای عضویت ویژه کلیک کنید
تعداد مشاهدات: 792 تاریخ ثبت: 1392/08/13  
 1