تعداد مشاهدات: 19397   تعداد پاسخها : 6  تعداد تاپیکها : 50  آخرین به روزرسانی: 1396/05/22
تعداد مشاهدات: 23553   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 132  آخرین به روزرسانی: 1396/05/22
تعداد مشاهدات: 6835   تعداد پاسخها : 5  تعداد تاپیکها : 6  آخرین به روزرسانی: 1396/02/16
تعداد مشاهدات: 3657   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 2  آخرین به روزرسانی: 1393/09/18
در این تالار به ارائه، بحث و بررسی مقالات پیرامون حوزه کنترل داخلی ( حسابرسی داخلی، سیستمی ، عملکرد و ... ) پرداخته می شود.