تعداد مشاهدات: 21236   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 113  آخرین به روزرسانی: 1396/04/04
تعداد مشاهدات: 17262   تعداد پاسخها : 6  تعداد تاپیکها : 46  آخرین به روزرسانی: 1396/04/04
تعداد مشاهدات: 6207   تعداد پاسخها : 5  تعداد تاپیکها : 6  آخرین به روزرسانی: 1396/02/16
تعداد مشاهدات: 3375   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 2  آخرین به روزرسانی: 1393/09/18
در این تالار به ارائه، بحث و بررسی مقالات پیرامون حوزه کنترل داخلی ( حسابرسی داخلی، سیستمی ، عملکرد و ... ) پرداخته می شود.