تعداد مشاهدات: 24887   تعداد پاسخها : 6  تعداد تاپیکها : 50  آخرین به روزرسانی: 1397/01/22
تعداد مشاهدات: 2206   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 1  آخرین به روزرسانی: 1397/01/20
تعداد مشاهدات: 29614   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 132  آخرین به روزرسانی: 1396/05/22
تعداد مشاهدات: 8477   تعداد پاسخها : 5  تعداد تاپیکها : 6  آخرین به روزرسانی: 1396/02/16
در این تالار به ارائه، بحث و بررسی مقالات پیرامون حوزه کنترل داخلی ( حسابرسی داخلی، سیستمی ، عملکرد و ... ) پرداخته می شود.