تعداد مشاهدات: 16592   تعداد پاسخها : 6  تعداد تاپیکها : 32  آخرین به روزرسانی: 1394/08/06
تعداد مشاهدات: 20624   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 88  آخرین به روزرسانی: 1393/12/19
تعداد مشاهدات: 6001   تعداد پاسخها : 5  تعداد تاپیکها : 5  آخرین به روزرسانی: 1393/09/28
تعداد مشاهدات: 3284   تعداد پاسخها : 0  تعداد تاپیکها : 2  آخرین به روزرسانی: 1393/09/18
در این تالار به ارائه، بحث و بررسی مقالات پیرامون حوزه کنترل داخلی ( حسابرسی داخلی، سیستمی ، عملکرد و ... ) پرداخته می شود.